HABERLER

Haber

16/10/2018 BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA DÜZENLENECEK SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMLARINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA ODAMIZ GÖRÜŞÜ BAKANLIĞA İLETİLDİ!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ” 12 Nisan 2018 tarihli ve 30389 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliğin Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde Bina Akustiği Uzmanı, “Bina akustiği konusunda akustik proje hazırlayan ve/veya bina akustik ölçümlerini yapan, Bina Akustiği Uzmanlık Sertifikasını haiz uzman” olarak tanımlanmış, uzman olunabilmesi için D1 ve D2 sertifika programlarına katılım koşulu getirilmiş ve bu uzmanın hangi meslek gruplarından olacağı da aynı tebliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri” olarak belirtilmiştir. Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik’te sıklıkla başvurulan temel ölçüm yöntemleri ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ni esas alarak mimari akustik projelendirme ve raporlamada aktif görev alan içmimarların, “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğin” 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında bahsi geçen meslek gruplarına dahil edilmemesi içmimarlara yapılmış büyük bir haksızlıktır. Tebliğin yönlendirdiği D1 ve D2 eğitimlerine katılıp sınavda başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan bir içmimar, lisans eğitimi ve tasarım tecrübesi ile Yönetmeliği layıkıyla uygulayacaktır. Söz Konusu Tebliğ’de içmimarların önüne konmuş olan engelin kaldırılmasını yönünde yazımız T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
     
Gönderilen yazı için tıklayınız…

Haber

02/10/2018 Odaya kayıt olmamış İçmimarları kapsayan geçmişe dönük üyelik aidatları affı başlamıştır

Değerli Meslektaşlarımız;


Meslek Odası gücünü üyelerinden alır. Etkin bir örgütlenme için bilinçlenmemiz ve meslek odamıza sahip çıkmamız şarttır. Haklarımızın daha iyi korunması ve devlet bürokrasisinde daha etkin rol alabilmenin yolu,  Kamuda ve Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın, İçmimarlar Odası çatısı altında güç birliği yapmasından geçmektedir. Bunu başarabilen meslek guruplarının, gücünü her zaman görmekteyiz. Her hukuksal düzenlemenin içinde yer almakta, etki sahibi olmaktadırlar.

İçmimarların çok iyi örgütlendiği, meslek odalarına sahip çıktığı, Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda vb. gibi Avrupa Ülkelerinde İçmimarlık en önemli mesleklerden iken, her alanda imza yetkisi var iken, ülkemizde içine düşülen vahametin sorumluluğunu kendimizde aramalıyız.

Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin 2005 yılında Anayasadan gelen yetkisi ile aldığı karar sonucu, İçmimarlık yetki alanı, Mimarlık yetki alanından çıkarılmıştır. Mimarın içmimarlıkla ilgili tüm yetkileri, içmimarlara geçmiştir. Mimarlar Odası bu karara karşı çıkmış ve dava açmıştır. Açılan dava lehimize sonuçlanmış ve haklılığımız tescillenmiştir. Bu karara rağmen meslek alanımızın neredeyse yüzde doksan dokuzu,  farklı meslek disiplinleri tarafından ihlal edilmektedir. 

Bizler, meslek alanımızı kurtarmaya çalışmak, örgütlenmek yerine, alanımızı ihlal edenlerin yanında, rencide edici ücretlerle çalışmaktayız. Oysaki İç mimari proje üretme yetkisi, Odamızın belirlediği ücreti alması şartıyla, sadece Odamıza kayıtlı büro tescil belgesi sahibi İçmimarlarındır.

Anayasamızın 135. Maddesine göre meslek odasına üye olunması yasal zorunluluktur. İçmimarlık faaliyeti, bireysel sonuç doğuran mesleki hizmetlerden olmayıp kamu güvenliği ile yakından ilgili bir görevdir. İlgili yasalar, bu anlamı ile meslek mensuplarının denetimi görevini odalara vermiş ve odalar tarafından gerekli denetimin yapılabilmesi içinde üyeliği zorunlu kılmıştır. 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 33. Maddesinde der ki  “Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler.”  Ülkemizde Mimarlık ve Mühendislik bölümlerinden mezun meslek mensupları, Meslek Odalarına üye olup, güçlerine güç katarken,  biz içmimarlar meslek odamıza sahip çıkmıyoruz. 

63 üniversitedeki İçmimarlık / İçmimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun yaklaşık 60.000 içmimarın meslek odamıza kayıt yaptırarak sahip çıkması, TMMOB’nin içerisinde ve diğer kurumların nezdinde daha güçlü olmamızı sağlayacak, dengeleri değiştirecektir.

İçmimarların, İnsan Hakları Evrensel beyannamesinden, Anayasamıza, Kanunlara, Yönetmeliklere ve Mahkeme kararlarına varıncaya kadar, pek çok alanda çok ciddi hakları vardır. Fakat mevcut durumda birçok meslektaşımızın, hukuki haklarından haberi yoktur. Anayasamızın 135. Maddesi, Mühendislik  Mimarlık hakkındaki kanun, TMMOB kanunu, ayrıca TMMOB nin Anayasadan gelen yetkisine istinaden  yapmış olduğu düzenleme ile 2005 yılında TMMOB Mimarlık hizmetleri içerisinden  Mimari iç mekan düzenleme hizmetlerini çıkartmış bu yetkiyi içmimarlara vermiştir. İçmimarlar Odasına kayıtlı, Büro tescil Belgesi  sahibi her içmimarın imza yetkisi vardır. En büyük sorun her yıl belediyelere sunulan  binlerce mimari projenin içerisindeki  iç mekan düzenlemelerinin hukuka aykırı olarak  mimarlarca icra edilmesi, içmimarların projeye dahil edilmemesidir. Bu sorun içmimarların müellif olma hakkını da engellemektedir. 

Bu projelerin her birinde içmimarlar yer alsaydı, eser hakkına sahip olacak, yapılacak değişikliklerde 70 yıl boyunca para kazanma hakkı olabilecekti. Fakat mesleğimize ve meslek odamıza, sahip çıkamadığımız için halen meslek alanımız işgali edilmeye devam ediyor. Bu projeleri mahkemelerde durdurabilmek için, bilinçli olmamız, Meslek Odamıza üye olmamız ve meslek alanımıza sahip çıkmamız şarttır.

Değerli Meslektaşlarımız, 24. Olağan Genel Kurulu’nda 24. Dönem Genel Merkez Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesinde 1 Ekim - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında henüz Odaya kayıt olmamış İçmimarları kapsayan geçmişe dönük üyelik aidatları affı başlamıştır. Aftan yararlanarak üye olursanız, mezuniyet yılından itibaren ödemeniz gereken aidattan muaf olacaksınız ve Anayasal bir zorunluluğu yerine getirmiş olacaksınız. Yılda sadece 180 TL ile meslek odanıza ve odanın yürütmekte olduğu çalışmalara destek sağlayacaksınız. Af sürecinde mesleğimiz için İçmimarlar Odasına üye olursanız hepimiz birlikte meslek onurumuzu koruyacağız ve hak ettiğimiz bir yaşam için birlikte mücadele edeceğiz. 

Saygılarımızla, 

TMMOB İçmimarlar Odası
24. Dönem Yönetim Kurulu                  

Haber

28/05/2018 Fotoğraf Yarışması

TMMOB İçmimarlar Odası olarak Tam Oy Yetkisi ile Üyesi bulunduğumuz “ IFI (International Federation of Interior Architects / Designers) Uluslararası İçmimarlar / İçmekan Tasarımcıları Federasyonu’nun her yıl Mayıs ayının son Cumartesi günü kutlamış olduğu World Interior Day / Dünya İç Mekanlar Günü kapsamında 2018 yılının teması “Design without Borders / Sınır Tanımayan (Sınırları Olmayan) Tasarım” olarak belirlenmiştir.


TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şubemiz, Dünya İç Mekanlar günü kutlamaları ve Tema çerçevesinde “ İç mekanlarda tasarımsal sınırlar ve insan ilişkisi” konulu Fotoğraf yarışması düzenlemekte olup, katılımcılılardan mekan içerisindeki kullanıcı veya kullanıcıları birbirinden, mekandan ayıran veya birleştiren, görünen veya görünmeyen sınırları vurgulayan fotoğraflar beklenmektedir.


Yarışma Katılım Şartları


1) Yarışma TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şube tarafından düzenlenmektedir. 
2) Yarışma, 26.05.2018 – 08.06.2018 tarihleri arasında İçmimarlar Odası Ankara Şube Instagram sayfası (https://instagram.com/icmimarlarodasiankarasube/ ) üzerinden gerçekleştirilecektir. 
3) Yarışmaya 18 yaşından büyük herkes katılabilir. Katılım ücretsizdir. Yarışmanın sadece birincilik ödülü için katılımcılardan TMMOB İçmimarlar Odası asil veya öğrenci üyeliği şartı aranmaktadır. (Katılımcılar en geç 8 Haziran 2018 tarihine kadar üye olmalıdır) 
4) Yarışmacıların fotoğraflarını Instagram hesapları üzerinden paylaşması gerekmektedir. Katılımcılar, #icmimarlarodasiankarasube, #wid2018 ve#nanowall etiketlerini kullanarak en fazla 2 adet fotoğraf paylaşarak yarışmaya katılabilirler. Aynı kullanıcı 2 adetten fazla fotoğraf ile yarışmaya katılıyorsa, paylaştığı ilk 2 fotoğrafı geçerli sayılacaktır. Katılımcılar, bu etiketlerle paylaştığı fotoğraflarının İçmimarlar Odası sosyal medya hesaplarında kullanılmasına izin vermektedirler. 
5) Kullanıcılar, yarışmaya katılabilmek için etiketler ile beraber @icmimarlarodasiankarasube (https://instagram.com/icmimarlarodasiankarasube ) ve @nanowall.com.tr (https://instagram.com/nanowall.com.tr ) Instagram hesaplarını takip etmek zorundadır. 
6) Katılımcıların, Instagram hesaplarında profil sayfalarına girerek ‘Profilini Düzenle’ sekmesini tıklayarak sayfanın en altında yer alan ‘Gönderiler Gizli’ düğmesini kapatmalıdırlar. Gönderileri gizli olan kullanıcılar @icmimarlarodasiankarasube ve #icmimarlarodasiankarasube, #wid2018 ve #nanowall etiketlerini kullanarak hesaplarından fotoğraf paylaşsalar dahi, fotoğrafı görünmeyeceği için yarışmaya katılmamış sayılacaklardır. 
7) Katılımcıların yükledikleri fotoğraflar kendilerine ait olmalıdır. İçmimarlar Odası Ankara Şube kullanıcıların ekledikleri fotoğrafların kendilerine ait olduğunu belirlemek amacıyla bilgi ve belge isteme hakkına sahiptir. 
8 ) Katılımcıların, Instagram hesabına yükledikleri fotoğraflar yarışma başlangıç tarihi itibari ile (26.05.2018)kullanıcıların kendi Instagram hesabından yayınlanması gerekmektedir. Daha önceden yayınlanmış fotoğraflar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmacı kendi fotoğrafıyla yarışmaya katılmak zorundadır, bunun dışında gelen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. 
9)Yarışmaya katılan fotoğrafların üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozucu, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, genel ahlak ve adaba aykırı olmaması, suç teşkil etmemesi, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin reklamı amacını taşımaması gerekmektedir. Bu konudaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk katılımcılara aittir. 
10) Yarışma 08.06.2018 saat 23:59’da sona erecektir. Gerekli adımları eksiksiz olarak yapanlar üzerinden ödül ve sergileme için seçilen kullanıcılara Instagram profili üzerinden DM ile ulaşılacak, iletişim ve fotoğraf bilgileri kontrol edilecektir. Bu süreçte cevap alınamayan kullanıcının yerine yedek kazanan alınacaktır. 
11) Kazanılan ödül devredilemez, değiştirilemez ve nakit karşılığı talep edilemez. Yarışma toplamında bir kişi bir kere ödül kazanabilir, birden fazla ödül kazanamaz. 
12) Yarışmamıza TMMOB İçmimarlar Odası Yönetim Kurullarında görev alanlar ve çalışanlar katılabilir ancak ödül kazanamazlar, seçici kurul tarafından uygun görülürse sergileme kazanabilirler. 
14) TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şube; yarışma ödüllerini, tarihini, yarışma kapsamını, yarışma kurgu ve yapısını önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. 
15) Yarışma sonucu 15 Haziran 2018, Cuma günü açıklanacaktır. 
16) Yarışmaya katılan herkes yukarıda geçen tüm yarışma şartlarını okumuş ve anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. 
Yarışma Takvimi 
Katılım Süresi: 26 Mayıs – 8 Haziran 2018

Sonuçların Açıklanması: 15 Haziran 2018

Ödül Töreni ve Sergi tarihleri duyurulacaktır. 
Yarışma Jürisi

Osman DEMİRBAŞ

IFI 2017-2019 Dönem Elçisi (Avrupa) İzmir Ekonomi Üniversitesi Doç.Dr. Öğretim Üyesi 
Umut ŞUMNU

Başkent Üniversitesi Dr.Öğretim Üyesi 
Işıl ÇAKIR

TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şube Başkanı 
Yarışma Ödülleri 
Birincilik Ödülü – Plaket + Sergileme + Lomo’Instant Bora Bora

İkincilik Ödülü – Plaket + Sergileme + Lomo’Instant San Remo

Üçüncülük Ödülü – Plaket + Sergileme + Fuji Instax Mini 
Katılımcılardan ayrıca yaklaşık 30 fotoğraf sergi için hak kazanacaktır. 

Haber

22/05/2018 Dünya İç Mekanlar Günü

İçmimarlık mesleğinin uluslararası ve en büyük üst örgütlenmesi olan Dünya İçmimarlar Federasyonu'nun (IFI - International Federation of Interior Architects/Designers) belirlediği Dünya İçmekanlar Günü (WID - World Interiors Day), her sene olduğu gibi bu yılda 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü tüm dünyada kutlanacaktır.IFI Eğitim üyeleri, Çankaya Üniversitesi İçmimarlık Bölümü ve TOBB ETÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile birlikte IFI “ Tam Oy Yetkisi Olan Üye (Full -Voting Cember) ” sıfatıyla, TMMOB İçmimarlar Odası’nın birlikte düzenlediği bir “Panel” ve Ankara’da bulunan Çankaya Üniversitesi, TOBB ETÜ, Atılım Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesinin İçmimarlık Bölümlerinin katılacağı “Mezuniyet Projeleri Sergisi” ile bu önemli günü 25 Mayıs 2018 Cuma günü Saat 13:30’da Samet Mobilya’nın katkılarıyla, IFI’nin bu yıl WID için belirlemiş olduğu “ Sınır Tanımayan Tasarım - Design without Borders “ teması ile Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Mavi Salonda kutlanacaktır. Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin giriş fuayesinde "Mezuniyet Projeleri Sergisi" yer alacaktır. 


Değerli Meslektaşlarımız, Mesleğimizin bu özel gününde sizleri de aramızda görmekten dolayı mutluluk duyacağız. 


Saygılarımızla, 


TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu 


Haber

18/05/2018 19 Mayıs Atatürk"ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun

Mustafa Kemal Atatürk'ün, milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan, ulusun bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini, inancının ve sevgisinin bir göstergesi olarak Türk gençliğine armağan etmiştir. 

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere olan bu takdiri karşısında, Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş uygarlık düzeyine taşımak, birlik ve beraberlik düşüncesini gelecek kuşaklara aktarmak gençlerimizin en önemli görev ve sorumluluğu olmalıdır. 

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 99. yıl dönümünde, bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyoruz. 

TMMOB İçmimarlar Odası 
24. Dönem Yönetim Kurulu

Haber

08/05/2018 24. DÖNEM ÇALIŞMA KOMİSYONLARIMIZ

Sn. Üyemiz; 

TMMOB İçmimarlar Odası 24. Dönem Yönetim Kurulu olarak 04 Mayıs 2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar ile Odamız ve Mesleğimiz için 24. Dönem Çalışma Komisyonları oluşturulmuştur. 

Bilindiği üzere İçmimarlar Odası Yönetimleri tüm üyelerine gerekli görülen konularda görev ve yetki verebilir. Komisyonlarda görev alacak meslektaşlarımızın da yönetimde olmayan, konusunda uzmanlaşmış üyelerimizden oluşması hem komisyonların sağlıklı çalışması hem de üyelerimizin aktif katılımı için önem taşımaktadır. 

Aşağıda yer almakta olan 24. Dönem Çalışma Komisyonlarında görev almak isteyen Üyelerimizin 14 Haziran 2018 Pazartesi günü mesai bitimine kadar bilgi@icmimarlarodasi.org.tr adresine e-posta veya 0 312 441 05 96 Numaralı telefondan tarafımıza bilgi vermenizi önemle rica eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla, TMMOB İçmimarlar Odası 

24. Dönem Yönetim Kurulu 1. MESLEKİ BİLGİLENDİRME, GELİŞTİRME VE MESLEKİ EĞİTİM KOMİSYONU 

- MESLEKİ EĞİTİM 

- EN AZ ÜCRET TARİFESİ 

- SÖZLEŞME, DİLEKÇE, SUNUM TEKNİKLERİ 

2. TANITIM, MEDYA VE ORGANİZASYON KOMİSYONU 

- BASIN VE YAYIN 

- ORGANİZASYONLAR 

- İÇMİMARİ SERGİLERİ VE ÖDÜLLERİ 

- SPONSOR 

3. BİLİRKİŞİLİK KOMİSYONU 

4. HUKUK VE YÖNETMELİKLER KOMİSYONU 

- MEVCUT YÖNETMELİKLER VE YENİ YÖNETMELİK HAZIRLANMASI 

- HUKUKSAL İŞLER 

- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

- ŞANTİYE ŞEFLİĞİ 

- ODAYA KAYITLI OLMAYAN İÇMİMARLARIN TAKİBİ 

5. KAMU VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİ KOMİSYONU 

6. AKADEMİK ÇALIŞMALAR VE ÜNİVERSİTELER ARASI İLİŞKİLER KOMİSYONU 

- ÖĞRENCİLER İLE İLİŞKİLER 

- AKADEMİK ÇALIŞMALAR 

- İÇMİMARİ EĞİTİM 

7. AKREDİTASYON KOMİSYONU 

- ÜNİVERSİTELER 

- MESLEK ODALARI

Haber

08/05/2018 Denetleme Kurulumuz 1. Toplantısını Gerçekleştirdi

Denetleme Kurulu 1. Toplantısını Gerçekleştirdi 

TMMOB İçmimarlar odası 24. Dönem Denetleme Kurulu 1. Toplantısı 08 Mayıs 2018 tarihinde Oda Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Genel Sekreterimiz Turan AYÇİÇEK, Denetleme Kurulu Üyeleri İbrahim OĞUR, Çağrı BULHAZ, Cem ARTANTAŞ, Veysel BAYCAN, Helin YİĞİTTOP, Arman BOYACIOĞLU ve Arzu ZORKOL katılmışlardır. 

Denetleme Kurulu Başkanı olarak İbrahim OĞUR seçilirken, yardımcılığına Çağrı BULHAZ seçilmiştir. Denetleme Kurulu Sekreter üyesi olarak Cem ARTANTAŞ görevlendirilmiştir. 

Yapılan Toplantıda önümüzdeki dönemin çalışma ilkeleri, Genel Merkez ve bağlı birimlerinin Denetleme usulleri görüşülmüş olup, 24. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olan Denetleme Yönetmeliği görüşülmüştür. 

TMMOB İçmimarlar Odası 24. Dönem Yönetim Kurulu olarak Denetleme Kurulumuzun göstermiş olduğu hassasiyete teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

TMMOB İçmimarlar Odası 
24. Dönem Yönetim Kurulu

Haber

05/05/2018 Onur Kurulu 1. Toplantısını Gerçekleştirdi

TMMOB İçmimarlar odası 24. Dönem Onur Kurulu 1. Toplantısı 05 Mayıs 2018 tarihinde Oda Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Genel Başkanımız Emrah KAYMAK, Onur Kurulu Üyeleri Murat ÖZDAMAR, İsmet TEKELİ, Nur Pınar KÖSTEPEN, Banu MANAV ve Abdullah ALKAN katılmışlardır. 

Onur Kurulu Başkanı olarak Murat ÖZDAMAR seçilmiş olup, Raportör olarak da İsmet TEKELİ görevlendirilmiştir. 

Yapılan Toplantıda önümüzdeki dönemin çalışma ilkeleri görüşülmüş olup, 24. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş olan Disiplin Yönetmeliği görüşülmüştür. 

TMMOB İçmimarlar Odası 24. Dönem Yönetim Kurulu olarak Onur Kurulumuzun göstermiş oldukları hassasiyete teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz. 

TMMOB İçmimarlar Odası 
24. Dönem Yönetim Kurulu

Haber

30/04/2018 GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğumuz 24. Olağan Genel Kurul ve Seçimleri

sonucunda seçilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri 1.Toplantısını yaparak kendi aralarında yapmış

oldukları seçim ile aşağıdaki gibi görev dağılımı yapmışlardır. TMMOB İçmimarlar Odası

24. Dönem Yönetim Kurulu 


Yönetim Kurulu Başkanı : Emrah KAYMAK

Yönetim Kurulu 2.Başkanı : Ömer SENCAR

Genel Sekreter : Turan AYÇİÇEK

Sayman Üye : Naci YALÇIN

Yönetim Kurulu Üyesi : Kasım SÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi : Ş. Sıla ÖZDEMİR

Yönetim Kurulu Üyesi : Kahraman BİNGÖL

Haber

23/04/2018 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türk Milleti'nin, bağımsızlığına kast eden düşmanlara karşı, tarihin şahitliğinde meydan okuması ve Cumhuriyetin ilanı ile sonuçlanarak muhteşem zaferin müjdelendiği bir dönüm noktası ve Milletimizin kendi geleceğini inşa etme çabasının en somut örneği olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 98. yıl dönümündeyiz. Ulu Önder ve Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. TMMOB İçmimarlar Odası 24. Dönem Yönetim Kurulu