Top

ODA AİDAT

WhatsApp Görsel 2023-05-30 saat 09.41.10.jpg

ODA AİDAT ÖDENTİLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
 
“7440 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN” 

SON BAŞVURU TARİHİ VE ÖDEME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.Sn. Üyemiz;

12 Mart 2023 tarih 32130 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 10.Maddesi on beşinci fıkrası;

“31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları asıllarının tamamının birinci taksiti bu Kanunun yayımı tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yetkilidir.” şeklinde olup;

 

Yönetim Kurulumuzun 15.03.2023 tarih ve 25/288 sayılı karar ile anılan Kanun hükmü uyarınca İçmimarlar Odası üyelerinin aidat borçlarının yapılandırılmasına karar verilmiştir.

Aidat borcu bulunan üyelerimiz; 12 Mart 2023 tarih 32130 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” uyarınca, Aidat borcu olan üyelerimizin bu Kanun hükümlerinden faydalanabilmesi için 30 Haziran 2023 mesai bitimine kadar Odamıza ve/veya bağlı bulundukları Şubelerimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Örnek başvuru dilekçesi yazı ekinde tarafınıza iletilmektedir.) Dilekçe ıslak imzalı olmalı ve ekinde T.C. kimlik kartı fotokopisi bulunmalıdır. Islak imzalı dilekçe haricindeki başvurular kabul edilmeyecektir.

Bu kapsam da aidat borcu bulunan ve bu kanundan yararlanmak isteyen üyelerimizin yapması gerekenler;

 

1) 30 Haziran 2023 tarihine kadar Odamıza ve/veya bağlı bulundukları Şubelerimize başvuru yapılması,

2) 31 Temmuz 2023 tarihine kadar birinci borç tutarının 1. taksitinin ödenmesi,

3) Diğer beş taksitin;

 

2.Taksit 31 Ağustos 2023

3.Taksit 30 Eylül 2023

4.Taksit 31 Ekim 2023

5.Taksit 30 Kasım 2023

6.Taksit 31 Aralık 2023, Tarihlerinde ödenmesi gerekmektedir.


Süreç boyunca ortaya çıkması muhtemel sistemsel sorunların önüne geçmek adına web sitesi üzerinden online olarak aidat ödemesi alınmayacaktır. Bu nedenle üyelerimizin bağlı olduğu şube ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Geçmiş yıllara ait aidat borcu olan üyelerimiz, başvurularını iletmelerinin ardından kendilerine bildirilen aidat ödentisi tutarını EFT /havale, kredi kartıyla tek çekim veya 6 eşit taksite kadar ödeyebileceklerdir. 

EFT veya banka havalesiyle ödeme yapacak üyelerimiz, başvurunun ardından Oda birimlerinden iletilen tutarı aşağıdaki Oda hesaplarına yatırabilirler. Kredi Kartı ile ödeme yapmak isteyen üyelerimiz ise ekte yer almakta olan Mail Order formunu doldurmak suretiyle ödeme emri verebilirler.

 
Örnek dilekçe için tıklayınız.
Mail Order Formu Tıklayınız


QNB Finansbank - Necatibey Şubesi

 Hesap Adı: TMMOB İçmimarlar Odası

IBAN No: TR23 0011 1000 0000 0097 0564 51


T.C. Ziraat Bankası Yıldızevler Şubesi

Hesap Adı: TMMOB İçmimarlar Odası

IBAN No. TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01

 

Geçmiş yıl aidat tutarlarına ait yıllara ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. 

 

Dönem Aylık Aidat Bedeli Yıllık Aidat Bedeli
2023  ₺              37,00  ₺            444,00
2022  ₺              30,00  ₺            360,00
2021  ₺              22,00  ₺            264,00
2020  ₺              20,00  ₺            240,00
2019  ₺              16,00  ₺            192,00
2018  ₺              15,00  ₺            180,00
2017  ₺              14,00  ₺            168,00
2016  ₺              13,00  ₺            156,00
2015  ₺              13,00  ₺            156,00
2014  ₺              12,00  ₺            144,00
2013  ₺              11,00  ₺            132,00
2012  ₺              11,00  ₺            132,00
2011  ₺              11,00  ₺            132,00
2010  ₺              10,00  ₺            120,00
2009  ₺              10,00  ₺            120,00
2008  ₺              10,00  ₺            120,00
2007  ₺                8,00  ₺              96,00
2006  ₺                6,00  ₺              72,00
2005  ₺                5,00  ₺              60,00
2004 ve öncesi  ₺                5,00  ₺              60,00