HUKUKİ ÇALIŞMALAR

DANIŞTAY 8. DAİRE 2007/….E.

DAVACI :TMMOB İÇMİMARLAR ODASI

DAVALI :TMMOB MİMARLAR ODASI

DAVANIN KONUSU : TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulunun MİMARİ İÇ MEKAN DÜZENLEMESİ VE DONANIMI HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE ÜCRET TARİFESİNİN kabul edildildiği 22.12.2006 tarih 40/17 sayılı kararının 6235 sayılı TMMOB Kanunun 2. ve 19. maddelerine aykırılığı nedeni ile yürütmesinin durulması ve iptali talep edilmiştir.

AÇIKLAMA : Danıştay 8. Dairesince özetle “ Her ne kadar davalı Mimarlar Odası tarafından mimarlık mesleğinin iç mimarlık hizmetlerini de içerdiği ileri sürülmekte ise de; bu iddia, ülkemizde, gelişmiş ülkelerdeki uzmanlaşmaya paralel olarak mühendislik, mimarlık alanlarının farklılaşması sonucu oluşan iç mimarlık gibi farklı disiplin alanlarını yok saymak anlamına gelecek ve bu disiplin alanlarında uzmanlaşmış odaları işlevsiz kılacaktır. Ayrıca her disiplinin ayrı bir uzmanlık eğitimi gerektireceği yönündeki yerleşik bilimsel ilkelerle de bağdaşmayacaktır. Bu itibarla, davalı Mimarlar Odası tarafından tesis edilen ve iç mimariye ilişkin düzenlemeler getirdiği açık olan Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesinin davalı Odanın faaliyet alanını aştığı bir gerçektir. Bu durumda, tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Gerekçeleri ile dava kabul edilmiştir.

Dava, davalı Mimarlar Odası tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri nezdinde temyiz edilmiş olup, henüz kesinleşmemiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DANIŞTAY 8. DAİRE 2005/…..E.

DAVACI : TMMOB MİMARLAR ODASI

DAVALI : TMMOB

DAVAYA MÜDAHİL OLANLAR : TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI, TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

AÇIKLAMA : Davacı Mimarlar Odası Genel Kurulunca kabul edilip Resmi Gazetede yayınlanmak üzere TMMOB’ne gönderilen, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetleri Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde sayılan mimari hizmetler arasında “mimari iç mekân düzenleme ve donanımı tasarımı hizmetleri, mimari çevre tasarımı hizmetleri, kentsel tasarım, koruma amaçlı imar planları, imar planlama çalışmaları hizmetleri” nin çıkarılmasına ilişkin TMMOB Yönetin Kurulunun 12.03.2005 tarihli 12 sayılı kararının iptali talebi ile açılmıştır.

TMMOB Mimarlar Odası tarafından açılan dava Danıştay 8. Dairesi tarafından özetle,

Mimarlar Odasınca hazırlanan Yönetmelikte hizmet tanımları arasında yer alan, “mimari iç mekan düzenleme ve donanımı tasarımı hizmetleri, mimari çevre tasarımı hizmetleri, kentsel tasarım, koruma amaçlı imar planları, imar planlama çalışmaları hizmetleri, inşaat yönetimi ve yapı denetimi hizmeti” başka Odaların uzmanlık alanlarına girmektedir.

Mimarlık mesleğinin genel bir disiplin olarak bu hizmetlerin hepsini içerdiğinin kabulü; şehir planlama iç mimarlık, peyzaj mimarlığı gibi bu hizmetlerin asıl uzmanlaşmış disiplinlerinin yok sayılması anlamına gelecektir ki, bu yaklaşımın bilimsel kurallarla örtüşmeyeceği açıktır.” Gerekçeleri ile reddedilmiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İSTANBUL 2. FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ 2010/….. E

DAVACI : TMMOB İÇMİMARLAR ODASI

DAVALI :…..

DAVA KONUSU : Davalının “içmimari&dekorasyon+şekil” adıyla tescil ettirdiği markasının Markaların Korunması Hakkında KHK ‘nin 7/d maddesinde belirtilen belirli bir meslek grubunu ayırt etmeye yarayan “içmimarlık ve dekorasyon” tanımlarını içermesi sebebi ile hükümsüzlüğü ile markanın TPE kayıtlarından terkini talep edilmiştir.

AÇIKLAMA : Dava konusu markanın, özetle “ markanın içeriğinde bulunan şekil ilavesinin markaya ayırt edici nitelik kazandırdığı ayrıca dava konusu markanın kullanım sonucu da ayırt edici nitelik kazandığı” gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Dava TMMOB İçmimarlar Oda’sınca Yargıtay nezdinde temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmemiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANKARA 4. FİKRİ SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ 2011/……E.

DAVACI : TMMOB İÇMİMARLAR ODASI

DAVALI :…..

DAVA KONUSU : TMMOB İçmimarlar Oda’sının yayınlarında kullandığı tescilli markasını ile ayırt edilemeyecek şekilde benzer ad, biçim ve içerikle, “+içmimarlık” adlı dergisinde kullanan davalının, yayınının durdurularak, yayının yasaklanması, yayınlanan kısımların toplatılması, maddi tazminat ile kararın ilanı talep edilmiştir.

AÇIKLAMA : Dava özetle “davalı ve davacının yayınlarının markayı gören bilinç düzeyi ortalama tüketici kitlesince (mimarlar/içmimarlar) tarafından ayırt edilebileceği ve “+” ibaresinin dava konusu markaya ayırt edici nitelik kazandırdığından bahisle reddedilmiştir.

Dava TMMOB İçmimarlar Odasınca Yargıtay nezdinde temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmemiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------